Regulamin SKR Siedlec wersja ogólna >> pobierz

 


 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO pod hasłem  Wiosenna Wycieczka Rowerowa

Siedlec 05.04.2014

      I.        Cel rajdu:

1.   Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,

2.   Integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację,

3.   Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny,

4.   Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.

 

    II.        Organizator rajdu:

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu , ul Zbąszyńska 19, 64-212 Siedlec

   III.        Termin rajdu: 05.04.2014r. (sobota)

 

  IV.        Organizacja rajdu:

Zbiórka przy Gminnym Ośrodku Kultury  w Siedlcu  o godz. 1200

Trasa rajdu (ok. 35 km): Start – plac przy  ul Zbąszyńska 19 godz. 12,  Przejazd trasą Siedlec- Stara Tuchorza – Ruchocki Młyn, Wolsztyn, Krutla (ognisko) Obra, Jażyniec,  Żodyń, Siedlec.

 

    V.        Warunki uczestnictwa:

1.   Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora lub w jego siedzibie pod adresem Siedlec 64-212,  ul. Zbąszyńska 19

2.   Uczestnicy zobowiązani są do zapisu na rajd do dnia 3.04.2014r.  w biurze organizatora
w Siedlcu ul. Zbąszyńska 19 tel. 68 384 80 69 lub tel 609 925 774  oraz (dotyczy osoby nieletniej) wypełnienia załącznika o zgodzie na wyjazd osoby nieletniej na rajd rowerowy.

3.   Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,

4.   Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.

5.   Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

6.   Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie,

 

  VI.        Zasady zachowania uczestników rajdu:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

1.   Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,

2.   Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,

3.   Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!

4.   Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego,

5.   Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.

6.   Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,

7.   Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,

8.   Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie
w szyku,

9.   Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,

10.   Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się
o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,

11.   Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,

12.   Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,

13.   Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

 VII.        Na trasie zabrania się:

1.    spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

2.    zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

3.    niszczenia przyrody,

4.    indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,

5.    głośnego zachowywania się,

6.    zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

 

VIII.        Odpowiedzialność organizatora

1.   Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

2.    Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje
na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych
na trasie,

3.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy
i za szkody wyrządzone przez uczestników,

4.   Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,

5.   Organizator przewiduje atrakcje:

·      ognisko z pieczeniem kiełbasek,

·      śpiewy przy ognisku,

6.   Organizator zobowiązuje się do:

·         wyznaczenia prowadzącego i zamykającego rajd

·         prowadzenia rajdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

·         posiadania podstawowych środków opatrunkowych

 

  IX.        Postanowienia końcowe:

1.    Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz  w materiałach promocyjnych organizatora,

2.    Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,

3.    Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.